APEOR BiH

ASOCIJACIJA PROIZVOĐAČA ENERGIJA IZ OBNOVLJIVIH RESURSA

Zakonska regulativa u Federaciji BiH

Pravilnik za mikro-postrojenja obnovljivih izvora energije

Pravilnik o obaveznom udjelu i preuzimanju električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije

Pravilnik o metodologiji o načinu utvrđivanja garantovanih cijena električne energije iz postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i efikasne kogneracije

Pravilnik o metodologiji za utvrđivanje referentne cijene električne energije

Pravilnik o sticanju statusa kvalifikovanog proizvođača električne energije

Odluku o izračunu grantovanih cijena el. energije iz postrojenja za korištenje obnovljivih izvora i efikasne kogeneracije

Odluka o referentnoj cijeni za 2014 godinu

Uredba o podsticanju proizvodnje električne energije iz OIEiEK i određivanju naknada za podsticanje

Akcioni plan za korištenje obnovljivih izvora energije u Federaciji BiH

Uredba o postupku, kriterijima, formi i sadržini zahtjeva za izdavanje energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstruiranje postojećih proizvodnih postrojenja

Odluka o utvrđivanju jediničnih iznosa naknada za podsticanje proizvodnje električne energije iz OIEiEK za 2013 godinu

Zakon o korištenju obnovljivih izvora i efikasne kogeneracije iz 2013 godine

Zakon o električnoj energiji iz 2013 godine

Zakon o koncesijama FBiH

Prijedlog novog Zakona o koncesijama FBiH iz maja 2012 godine

Zakon o električnoj energiji u FBiH iz 2002 godine

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o električnoj energiji u FBiH

Prijedlog Zakona o električnoj energiji u FBiH iz jula 2012 godine

 

Zbog specifične zakonske regulative u FBiH po pitanju dodjele koncesija u nastavku dajemo pregled Zakona o koncesijama po kantonima/županijama:

Zakon o koncesijama Unsko Sanskog kantona/županije

Izmjene i dopune Zakona o koncesijama Unsko Sanskog kantona/županije

Zakon o koncesijama Posavske županije/kantona

Izmjene i dopune Zakona o koncesijama Posavske županije/kantona

Zakon o koncesijama Tuzlankog kantona/županije

Izmjene i dopune Zakona o koncesijama Tuzlanskog kantona/županije

Dokument o politici dodjele koncesija na području Tuzlanskog kantona/županije

Zakon o koncesijama Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije

Zakon o koncesijama Hercegbosanske županije/kantona

Izmjene i dopune Zakona o koncesijama Hercegbosanske županije/kantona

Uredba o postupku za dodjelu koncesije Hercegbosanske županije/kantona

Pravilnik o utvrđivanju koncesione naknade Hercegbosanske županije/kantona

Zakon o koncesijama Bosansko-podrinjskog kantona/županije

Zakon o koncesijama Srednjobosanskog kantona/županije

Zakon o koncesijama Zeničko-dobojskog kantona/županije

 

 

 

 

 

 

 

Web Analytics