APEOR BiH

ASOCIJACIJA PROIZVOĐAČA ENERGIJA IZ OBNOVLJIVIH RESURSA

Zakonska regulativa u Republici Srpskoj

Zakon o obnovljivim izvorima energije i efikasnoj kogeneraciji

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obnovljivim izvorima energije i efikasnoj kogeneraciji

Važeći Zakon o koncesijama iz 2002 godine

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama

Nacrt novog Zakona o koncesijama iz novembra 2012 godine

Pravilnik o postupku prenosa ugovora o koncesiji i prenosu vlasničkih prava koncesionara

Pravilnik o utvrdjivanju kriterijuma za odredjivanje koncesione naknade

Ispravka pravilnika o utvrdjivanju kriterijuma za odredjivanje koncesione naknade

Pravilnik o dopunama pravilnika o utvrđivanju kriterijuma za određivanje visine koncesione naknade

Zakon o električnoj energiji

 Dokumenti kojima se uređuje proizvodnja iz obnovljivih izvora električne energije:

ODLUKA o visini garantovnih otkupnih cijena i premija za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora ili u efikasnoj kogeneraciji od 20. novembra 2013.

ODLUKA o visini garantovanih otkupnih cijena i premija za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora ili u efikasnoj kogeneraciji, od 3. jula 2013.

 Uredba Vlade Republike Srpske o planiranju proizvodnje i potrošnje energije iz obnovljivih izvora

ODLUKA o visini naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji od 20. novembra 2013.

 

Evidencija postrojenja koja su ostvarila pravo na podsticaj OIE i EK i ostvarenje indikativnih ciljeva za podsticanje OIE i EK_27.06.2014

 

I. DOKUMENTI KOJE JE DONIJELA VLADA REPUBLIKE SRPSKE

    Uredba o proizvodnji i potrošnji energije iz obnovljivih izvora i kogeneracije

    Prilozi uz Uredbu o proizvodnji i potrošnji energije iz obnovljivih izvora i kogeneracije

II. DOKUMENTI KOJE JE DONIJELA REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGETIKU REPUBLIKE SRPSKE

     Pravilnik o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji - 2011 godina

     Pravilnik o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji - 2013 godina

     Prilozi Pravilnika o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji:

     - Zahtjev za odobrenje prava na podsticaj - obnovljivi izvori električne energije

     - Zahtjev za odobrenje prava na podsticaj - efikasna kogeneracija

     - Zahtjev za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj

    Odluka o visini garantovanih otkupnih cijena i premija za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji

    Odluka o visini naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji

III. DOKUMENTI KOJIMA SE UREĐUJE OPERATIVNO PROVOĐENJE SISTEMA PODSTICANJA PROIZVODNJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA I EFIKASNE KOGENERACIJE

     Pravila rada za provodjenje sistema podsticanja

  Obrasci zahtjeva koji se podnose Operatoru sistema podsticaja (OSP) u postupku ostvarenja prava na podsticaj:

   Zahtjev za izdavanje potvrde za kapacitet

   - Zahtjev za izdavanje potvrde za energiju

   - Zahtjev za zakljucenje ugovora o podsticaju

  Obrasci potvrda koje izdaje Operator sistema podsticaja (OSP):

  - Potvrda za kapacitet

  - Potvrda za energiju

 Obrasci tipskih ugovora o ostvarivanju prava na podsticaj prema vrsti odobrenog podsticaja, izmedju Operatora sistema podsticanja (OSP) i proizvođača:

 - Ugovor o obaveznom otkupu električne energije po garantovanoj otkupnoj cijeni za proizvodnju iz obnovljivih izvora

 - Ugovor o obaveznom otkupu električne energije po garantovanoj otkupnoj cijeni iz efikasnih kogenerativnih postrojenja

 - Ugovor o obaveznom otkupu električne energije iz starih postrojenja u eksploataciji

Pravo na premiju za energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji:

 - Ugovor o isplati premije za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora

 - Ugovor o isplati premije za električnu energiju proizvedenu iz efikasnog kogenerativnog postrojenja

Preliminarno pravo na podsticaj

 - Predugovor o preliminarnom pravu na podsticaj

Web Analytics