APEOR BiH

ASOCIJACIJA PROIZVOĐAČA ENERGIJA IZ OBNOVLJIVIH RESURSA

 

Zakonska regulativa obnovljivih izvora u Federaciji Bosne i Hercegovine

 

Prvi zakonski akt koji je pobliže regulisao sektor obnovljvih izvora u Federaciji Bosne i Hercegovine bila je Odluka o metodologiji utvrđivanja nivoa otkupnih cijena električne energije iz obnovljvih izvora instalisane snage do 5 MW od 28.06.2002. godine (objavljena u Službenim novinama Federacije BiH br 32/02). Ova Odluka je bila na snazi sve do donošenja Uredbe o korištenju obnovljvih izvora energije i efikasne kogeneracije koja je donešena 01.06.2010. godine a stupila na snagu 01.01.2012. godine. Pomenutom Uredbom prvi puta Vlada Federacije BiH jasno se opredjelila na promociju korištenja obnovljvih izvora. Na žalost Uredba je odlukom Ustavnog suda Federacije BiH brojU-5/12 od 19.06.2012. godine proglašena neusaglašenom sa Ustavom FBiH i kao takva ostavljena je na snazi do 13.01.2013. godine do kada su nadležne institucije trebale da donesu Zakon koji bi regulisao ovu oblast. Zakonski okvir nije donešen u zadatom roku tako da trenutno sektor obnovljvih izvora u Federaciji BiH je ostao neuređen što stvara ogromnu prepreku za omasovljavanje i popularizaciju postrojenja za iskorištavanje obnovljivih izvora. Zajedničkim naporima Vlade FBiH, Federalnog Ministarstva energetike rudarstva i industrije, FERK-a i privatnih proizvođača električne energije iz obnovljvih izvora pronađeno je rješenje koje omogućava kratkoročno da ovaj sektor nesmetano funkcioniše. U skoro vrijeme se očekuje usvajanje dugo očekivanog Zakona o korištenju obnovljvih izvora energije i kogeneracije kojim bi Vlada FBiH i definitivno potvrdila opredjeljenost za razvoj sektora obnovljivih izvora a što je jedan od preduslova za uključivanje u Europske integracije što je i krajnji cilj Bosne i Hecegovine.

Zbog specifične uređenosti Federacije BiH (deset kantona) nadležnosti za dodjelu koncesija su podjeljene, tako nadležnost za davanje koncesije na postrojenja instalisane snage do 5 MW je na nivou kantona, a za postrojenja instalisane snage iznad 5 MW je na Federalnom nivou. Ovo je još jedan dodatni problem koji bi se trebao rješiti kako bi se ubrzao proces popularizacije i omasovljavanja korištenja obnovljvih izvora. Nejasno definisane procedure za dodjelu određenih zakonom propisanih dozvola, predug period obrade zahtjeva, samo su neki od problema sa kojima se susreću investitori u ovaj sektor.

 

Glavne prepreke korištenju Obnovljvih izvora energije u BiH

 

Prepreke koje stoje na putu većeg korištenja OIE u BiH su mnogo brojne pričemu je zanimljivo primijetiti   da nedostatak financijskih sredstava za identifikaciju potencijalnih projekata ili njihov razvoj vrlo često ne predstavlja glavni problem.

 

Glavne prepreke korištenju OIE u BiH su sljedeće:

 

  • Iznimno teška politička i privredna situacija u BiH
  • Nedostatak jasne političke podrške,tj.utvrđivanje ciljeva po pitanju korištenja OIE na entitetskim razinama
  • Nepovezanost i nedostatak kooperacije izmeđur elevantnih entitetskih ministarstava
  • Nedostatak političke konzistentnosti: i ako postoji deklarativna podrška korištenju OIE nema konkretnih mjera
  • Nepotpun ili nepostojeći pravni okvir
  • Složena i dugotrajna procedura odobravanja projekata te različita procedura unutar entiteta (uFBiH svaki kanton ima svoju proceduru i pravila). Pravila o odobravanju projekata se često mijenjaju što dodatno otežava rad potencijalnim investitorima;
  • Nedostatak sistemskog praćenja i prikupljanja podataka od strane relevantnih entitetskih i državnih institucija
  • Organizacijske i tržišne prepreke.

 

I pored svega navedenog smatramo da sektor obnovljivih izvora u Federaciji BiH ima perspektivu jer kao što smo naveli u tekstu naprijed u BiH ima ogroman potencijal koji još uvjek nije iskorišten i kao takav predstavlja idealnu mogućnost za promociju stranih investicija u našoj zemlji, jer kao što je poznato u Europi i Svijetu stepen iskorištenosti obnovljvih izvora u pojedinim zemljama dostiže i do čak 98% od ukupnog potencijala. Uz bolju organiziranost i promociju obnovljvih izvora postoje velike šanse za razvoj kako ovog sektora tako i čitave BiH. Ovaj sektor ima potencijal da obezbijedi osnovu za razvoj zemlje za buduće generacije zbog dugoročnog strateškog razvoja u EU, zainteresiranosti inostranih investitora, pozitivnog uticaja na druge sektore kao što je npr. turizam, zaštita okoliša, poboljšanje poljoprivrede i energetske efikasnosti   (naročito   grijanje   u domaćinstvima),   prilika   za zapošljavanje, uvezivanje novih tehnologija, inovativnih malih preduzeća i saradnje privatnog i javnog sektora.

 

 

 

 

 

Web Analytics